Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky platné pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu na www.lunasedacky.sk  

Čl. 1 Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je spoločnosť UNIVERSE SK s.r.o, Račianska 11631/90, 831 02 Bratislava, IČO: 44 597 118, DIČ: 2022755801, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. s.r.o, vložka číslo:56477/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“), a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).
 2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Podnikateľom sa rozumie: a) osoba zapísaná v obchodnom registri, b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, d) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. e) Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
 5. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
 6. Tovarom sú všetky produkty označené platnou predajnou cenou a uverejnené na webovej stránke lunasedacky.sk.
 7. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj s ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
 8. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 9. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok.
 10. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovarov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Čl. 2 Cena

 1. Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktorých výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
 2. Akciové ceny platia len do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo len po dobu časovo určenú.
 3. Pôvodná predajná cena znamená platnú cenu za tovar alebo službu, za ktorú predmetný tovar/službu predávajúci ponúkal bez zohľadnenia možných bonusov a iných zľavových akcií na prevádzkovanom e-shope, alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy len tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

Čl. 3 Objednávka

 1. Objednávka vzniká buď na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo výberom tovarov kupujúcim priamo v predajni predávajúceho, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a potvrdením procesu objednávania. Pre účely vybavenia objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke.
 2. Vyplnenú objednávku je možné odoslať cez lunasedacky.sk alebo na info@lunasedacky.sk
 3. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu doručený informačný email s predmetom “Zaevidovanie objednávky”, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto nevzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim a ani nie je potvrdením o kúpe tovaru.
 4. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a berie na vedomie, že odoslaná objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 6. Kupujúci si je vedomý, že odoslaním objednávky sa zaväzuje k prevzatiu objednaného tovaru a k zaplateniu kúpnej ceny.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť objednávku za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci bezodkladne informovaný.

Čl. 4 Potvrdenie objednávky

 1. Po overení platných cien predávajúci kupujúcemu objednávku potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom “Potvrdenie objednávky”, alebo kupujúci podpíše objednávku priamo v predajni predávajúceho. Pri potvrdení bude uvedená celková cena objednaného tovaru a služieb, vrátane predpokladaného termínu dodania.
 2. V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre kupujúceho vyrobiť podľa jeho osobitných požiadaviek, bude kupujúcemu účtovaná zálohová platba vo výške 30% z celkovej ceny objednaného tovaru. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak stornuje potvrdenú objednávku, nebude mu zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je od 1 týždňa do 7 týždňov pre sedačky a postele. Ak sa kupujúci rozhodne zaplatiť namiesto zálohovej platby plnú sumu objednávky, 30% z kúpnej ceny je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

Čl. 5 Stornovanie objednávky kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ vypĺňa a odosiela objednávkový formulár predávajúcemu s vedomím svojej povinnosti prevziať objednaný a následne doručený tovar.
 3. Pre prípad dodatočného prehodnotenia veci dáva predávajúci spotrebiteľovi právo preukázateľne stornovať objednaný tovar bez storno poplatku do času 2 hodín od odoslania objednávky.
 4. Ak spotrebiteľ preukázateľne nestornoval objednávku do času 2 hodín od jej odoslania a neprevzal objednaný tovar v odbernej lehote, súhlasí s uhradením nákladov spojených so stornovaním objednávky vo výške 30,- €.
 5. Ak spotrebiteľ stornoval objednávku až po uplynutí času 2 hodín od jej odoslania a neprevzal objednaný tovar v odbernej lehote, súhlasí s uhradením nákladov spojených so stornovaním objednávky vo výške 30,- €.
 6. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@lunasedacky.sk.
 7. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný na základe informácii uvedených v objednávke.
 8. Uhradením nákladov spojených so stornovaním objednávky nie je porušené právo spotrebiteľa bezodplatne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru v súlade s čl. 10. V účtovanej sume 30,- € sú zahrnuté len náklady, ktoré vznikli predávajúcemu s súvislosti s odoslaním objednaného tovaru a následným nenaplnením kúpnej zmluvy na strane spotrebiteľa.

Čl. 6 Stornovanie objednávky kupujúcim, ktorým je podnikateľ

 1. Podnikateľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Podnikateľ vypĺňa a odosiela objednávkový formulár predávajúcemu s vedomím svojej povinnosti prevziať objednaný a následne doručený tovar.
 3. Pre prípad dodatočného prehodnotenia veci dáva predávajúci podnikateľovi právo stornovať objednaný tovar bez storno poplatku do času 2 hodín od odoslania objednávky.
 4. Ak podnikateľ preukázateľne nestornoval objednávku do času 2 hodín od jej odoslania a neprevzal objednaný tovar v odbernej lehote, súhlasí s uhradením nákladov spojených so stornovaním objednávky vo výške 30,- €.
 5. Ak podnikateľ stornoval objednávku až po uplynutí času 2 hodín od jej odoslania a neprevzal objednaný tovar v odbernej lehote, súhlasí s uhradením nákladov spojených so stornovaním objednávky vo výške 30,- €.
 6. Podnikateľ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@lunasedacky.sk.
 7. O stornovaní objednávky bude podnikateľ preukázateľne informovaný na základe informácii uvedených v objednávke.

Čl. 7 Stornovanie objednávky predávajúcim

 1. Dôvodom pre uplatnenie práva predávajúceho k stornovaniu objednávky sú prípady kedy nemôže plniť svoje povinnosti v lehote do 10 týždňov od doručenia objednávky z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, kedy nemôže kupujúceho telefonicky zastihnúť, alebo ten nereaguje na emailové výzvy predávajúceho. V takomto prípade vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 30,- €.
 3. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj prípade, kedy kupujúci po potvrdení objednávky nezrealizuje platbu a predávajúcemu nebude pripísaná dohodnutá suma (min. 30% z ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu) na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky a kupujúci nereaguje na výzvu predávajúceho.

Čl. 8 Kúpna zmluva

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatie predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email. V informačnom emaily kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú objednávku možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 2. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Kupujúcemu je odoslaný originál faktúry, opatrenej odtlačkom pečiatky a podpisom predávajúceho. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný kupujúcemu, ak si túto službu objednal.
 3. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
 4. Ak sú kupujúcim objednávané služby, tak týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.
 5. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Čl. 9 Prevod vlastníckeho práva

 1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 2. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojednanom množstve, akosti a prevedení.
 3. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia služby.
 4. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.
 5. Ak nie je dojednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Čl. 10 Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 2. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu tovaru spotrebiteľovi, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 3. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.
 4. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 5. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu, ktorá je uvedená vkontaktoch alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar nezasielajte na dobierku z dôvodu, že, takto odoslaný tovar nebude predávajúcim prevzatý.
 7. Zaslaný tovar odporúčame vrátiť v kompletnom balení, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
 8. V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať od kupujúceho čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 ods. 4) Zákona.
 9. Odporúčame, aby si kupujúci vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 10. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 11. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 12. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
 13. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona.
 14. Formulár pre odstúpenie od zmluvy tu

Čl. 11 Platobné podmienky

 1. V prípade platby prevodom na účet, kupujúci zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude objednaný až po zaplatení ceny, čím sa rozumie pripísanie 30% z ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba predávajúcemu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.
 2. V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 14 dní odo dňa vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 3. Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.lunasedacky.sk nie je možné uhradiť inak ako hotovosťou kuriérovi, prevodom na účet alebo on-line platobným systémom. Nie je možné ju hradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi, vydanými dodávateľom, či iným právnym subjektom.

Čl. 12 Podmienky dodania tovaru

 1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať v rozmedzí 1 – 7 týždňov od potvrdenia objednávky kupujúcim a po úhrade zálohovej faktúry.
 2. Kupujúci je vopred informovaný o účtovanej cene za dopravu.
 3. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručiť dodatočne, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
 4. Fakturačné údaje kupujúceho je možné meniť spätne po odoslaní objednávky len po dohode s predávajúcim.
 5. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v deň plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie a prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak nevykoná a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia kupujúceho, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v bode 6.
 6. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru kupujúcemu a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu.
 7. Pri dodaní tovaru je potrebné zabezpečiť pomoc ďalšej osoby. Kuriér doručuje tovar sám a nepomáha vynášať doručený tovar.

Čl. 13 Bezpečnosť a ochrana informácií

 1. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
 2. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej osobe okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 4. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.
 5. V rámci reklamačného konania sú od kupujúceho vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
 6. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 7. Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky.

Čl. 14 Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný: a) prevziať objednaný tovar, b) zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu, c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný: a) dodať kupujúcemu tovar v požadovanej akosti, množstve a v dohodnutej cene, b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
 4. V prípade osobného vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.
 5. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu. Ak kupujúci usúdi, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, odporúčame zásielku prebrať a uviesť poškodenie do preberacieho protokolu. Ak kupujúci usúdi, že balenie nesie známky vážneho poškodenia (keď je možné predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu zásielky), odporúčame zásielku odmietnuť a bezodkladne informovať dodávateľa emailom info@lunasedacky.sk alebo telefonicky +421 905 284 044. Po doručení je kupujúci povinný bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah zásielky. Ak kupujúci dodatočne zistí, že tovar je poškodený alebo nekompletný, bezodkladne kontaktuje emailom predávajúceho.
 6. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Čl. 15 Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Čl. 16 Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v čase odoslania objednávky kupujúcim a prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený so VOP, vrátane reklamačných podmienok.
 3. Tieto VOP a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú tiež zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 4. Tieto VOP sú platné a účinné od 13. júna 2014 a rušia predchádzajúce znenia VOP.
 5. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť  mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je  Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. a/ zákona č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení sporov).
 6. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 7. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu (odkaz na ars). Odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov on-line je http://ec.europa.eu/consumers/odr/ alebo priamo na webovej stránke MH SR www.mhsr.sk/.
 8. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú  prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. BOX 5 820 07, Bratislava 27 Tel.: 02/58 272 172 E-mail: ba@soi.sk  

Reklamačný poriadok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti UNIVERSE SK s.r.o, Račianska 11631/90, 831 02 Bratislava.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok nový tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.
 3. Ak ide o použitú vec (napr. vystavený a predvádzaný tovar), o ktorej je spotrebiteľ vopred informovaný, záručná doba je 12 mesiacov.
 4. Ak kupujúci je podnikateľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 6 mesiacov.
 5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 6. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nasledovným užívaním: a) ak k vade došlo mechanickým poškodením výrobku na strane kupujúceho, b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, d) zanedbaním starostlivosti o tovar a údržby tovaru, e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných g) podmienok.
 8. Predávajúci nenesie zodpovednosť ani za vady, ktoré vznikli na tovare pri živelnej pohrome.
 9. Zodpovednosť predávajúceho sa nevťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 10. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na našu adresu uvedenú nižšie, (nie na dobierku), alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Reklamáciu je teda možné uplatniť prostriedkami diaľkovej komunikácie, alebo aj osobne.
 11. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu na reklamačné konanie a jej následným zaevidovaním v evidencii reklamácií.
 12. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude spotrebiteľovi zaslané písomne.
 13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 14. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, reklamácia môže byť vybavená zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Spotrebiteľovi bude poskytnutá kópia odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 15. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a reklamácia bola vybavená zamietnutím, v doklade o vybavení reklamácie bude uvedená informácia, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak bude výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 16. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie: a) Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. c) Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie
 17. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru. Nakoľko tovar sa pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 18. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na webovej stránke lunasedacky.sk a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 19. Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru a písomností súvisiacich s reklamáciou tovaru: UNIVERSE SK s.r.o, Račianska 1163/90, 831 02 Bratislava
  V Bratislave, dňa 13. júna 2014