Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zm. zákona 18/2018 Z.z. a nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Prevádzkovateľ firma UNIVERSE SK s.r.o. spracováva vaše osobné údaje v rozsahu: ■ Základné identifikačné údaje – Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, ■ Kontaktné údaje – telefonický kontakt, mailová adresa Účel spracovania vašich osobných údajov Osobné údaje spracovávame za účelom vystavenia faktúry za dodanú službu Zdroj vašich osobných údajov Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Ako dlho budeme spracovávať vaše osobné údaje Osobné údaje budeme uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach,  zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH  po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra). Naskenované fotografie občianskeho a vodičského preukazu sa uchovávajú  po dobu 1 roka po ukončení zmluvného vzťahu. Po uplynutí tejto doby sa skeny vymažú z disku, o čom je vykonaný záznam. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom Osobné údaje neposkytneme tretím osobám. Aké sú vaše práva pri spracovávaní osobných údajov Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva: Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. Právo na prístup k osobným údajom Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Právo na opravu Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť UNIVERSE SK s.r.o.  má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. Právo na obmedzenie spracovania Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať. Právo na prenositeľnosť údajov Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené? Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 0905 284 044, poslaním e-mailu na adresu: info@lunasedacky.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na korešpondenčnú adresu: Račianska 1163/90, 831 02 Bratislava Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti? Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Čo má odvolanie súhlasu obsahovať? ■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať. ■ Komu odvolanie podávate. ■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. ■ Váš vlastnoručný podpis. Akým spôsobom môžem odvolanie poslať? ■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. ■ Písomným vyhlásením poslaným na korešpondenčnú adresu spoločnosti.